Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS na nowych zasadach

Od 20 maja 2017 r. nowy przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1893) będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, może – wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG – dokonać: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zmiany danych wykazanych w wymienionych zgłoszeniach (oprócz danych wskazanych w art. 36 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), zgłoszenia wyrejestrowania z wymienionych ubezpieczeń. Dane z tych dokumentów zostaną przekazane przez CEIDG do ZUS a dniem zgłoszenia do ubezpieczeń będzie w takim przypadku dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń.

About the author: Ksiegowi24