Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy limit zwolnienia z VAT.

W  2017 r. limit zwolnienia podmiotowego z VAT wzrósł do wynosi 200.000 zł rocznie (w 2016 r. wynosił on 150.000 zł). Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego limit ustalają w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Aby ustalić prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 r., należy wziąć pod uwagę wartość sprzedaży w 2016 r. Przy czym, gdy wartość sprzedaży przekroczy limit zwolnienia z VAT w trakcie roku, zwolnienie to traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono ten limit. Do wartości ww. sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT, WDT, niektórych transakcji zwolnionych przedmiotowo z VAT oraz dostawy środków trwałych (art. 113 ust. 2 ustawy o VAT).

About the author: Ksiegowi24